Използване на котли Stropuva за отопление на големи площи

Според техническите си характеристики единичния котел Stropuva S40U отоплява площ от 200 до 400 кв.м. Разбира се, тази площ може да се увеличи използвайки съвършена схема за локално парно отопление.

Съвършената система за отопление означава прогресивни схеми и планове на отопление, приложени в система от съвременни топлообменници – „топъл под“ и т.н.
Използването на системата „топъл под“ дава голяма икономия на ресурсите, тъй като не изисква високи температури от топлоносителя – достатъчни са 35-40 градуса.

Имайки предвид, че котлите основно се монтират в съществуващи сгради с изградени отоплителни мрежи, задачата се свежда само до свързването им с мрежата, без да се оценява схемата на мрежата и обема на водата в нея – тогава отопляемата площ, разходваното гориво и продължителността на горенето на напълно натоварен котел не може да се съпостави с резултати, получени по опитен път.

Ние изчислихме частично отопление на двуетажна, Н-образна, панелна и несанирана сграда с площ от 2000кв.м. Отопляемата площ е 1400м2, три крила по 2 етажа, т.е. 6 независими, неравнозначни по обема на водата контура.

Системата за отопление се състои от 3 части – група котли, елеваторен възел, отоплителни контури.

В системата са включени 4 котела Stroupva S40U, вързването на котлите е направено индивидуално, т.е. всеки котел има собствен възел с циркулационна помпа (фиг. 1). Също така котлите индивидуално получават нагряваната течност и я подават вече нагрята.

Схема на свързване на котел Termo Stropuva

Елеваторния възел се състои от два колектора направени от заварени метални тръби с диаметър 114мм, дължина 2 метра, със заварени изводи и очистителен извод от метални тръби (фиг. 2). Първия от колектор приема от котлите нагрятата течност и я предава в системата, а втория приема от системата охладената течност и я предава на котлите. В колекторите се поставят датчици за температура и налягане. Във втория колектор се включва водопровод и мембранен разширителен резервоар. Колекторите са вързвани помежду си с вентил, който по време на работния режим е винаги затворен. и последно – елеваторния възел се намира в подземно помещение, т.е. котлите винаги стоят по-високо от възела с 1 метър.

Схема на свързването на котела и конктурите

Отоплителната мрежа включва 6 независими контура, 3 от които са на първия етаж, 1.5 метра над нивото, на което е разположен елеватора, като дължината на всеки контур е 72-80 метра. Останалите 3 са на втория етаж, съответно 3,5 метра над възела с дължина на контур 110 метра.

Макар че мрежата из мазата от елеваторния възел до колекторите е изградена с пластмасови тръби, контурите на са с еднакви характеристики. В новите контури са използвани пластмасови тръби с диаметър 32мм и по-съвременни топлообменници (радиатори). Такива контури са 3 – 2 на първия етаж и 1 на втория. Останалите 3 контура са изградени с метални тръби 32мм, а като топлообменници са използвани метални радиатори с диаметър 114мм и дължина 3 метра.

Горе описаните параметри ще се подобряват в последствие, тъй като сградата ще се топлоизолира отвън и отвътре, а мрежите ще бъдат преправени с използване на нови технологии и съвременни материали. Но в годината на монтажа е било необходимо да се използва именно горе описаната система.

Основните резултати от опита на експлоатацията на системата са следни:

– Избраната система на отопление работи непрекъснато, осигурявайки необходима топлина по цялата площ, при което в затворената система е необходимо да се поддържа налягане о 1,2-1,4 бара, а в отворената система е необходимо да има разширителен колектор за всеки контур на втория етаж.

– Температурата в контурите се регулира с вентили, монтирани в елеваторния възел (при подаване и при обработка), и по този начин в контурите може да се осигури еднакъв температурен режим и вътре в контура, и между контурите, ако всичките контури имат еднакъв приоритет.

– Независимо един от друг работещите котли отделят необходимата топлина. По време на технологичната пауза (зареждане и запалване) на единия котел цялата система остава в работен режим. При това запалването на заредения котел не изисква особени условия, тъй като в котела постъпва нагрята течност. В този случай след запалването остава само да се регулира биметалната клапа за нужна температура.

– Обслужването на дадената система от котли се осъществява от обучен оператор, който всеки ден отделя по 2 часа. Във функциите на оператора влиза – контрол над датчиците за налягане на елеваторния възел, за температурата на системата и котела, оценка и определяне на срок на приключването на работата на котлите, зареждане и запалване.

Предимства на котелна от няколко котела Stropuva S40U

a) Автономност, икономичност – непрекъснатото отделяне на топлина с използване на по-малко количество гориво.

б) използване на по-евтино и достъпно гориво, висок КПД

в) качествена инсталация на отоплителна система с използване на сертифицирани материали (вентили и клапани се препоръчва да бъдат метални) осигурява надеждност на системата, когато (как-то е описано по-горе) са достатъчно 2 часа на ден за обслужване на цялата система.